Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật tuổi tý hình số 2

Bánh sinh nhật tuổi tý hình số 2
Số ký tự đã nhập: